Els processos participatius són una eina fonamental per fomentar la implicació activa dels ciutadans en la presa de decisions i en la realització de projectes que afecten la nostra comunitat. Aquestes iniciatives permeten que tots els veïns i veïnes puguin aportar les seves idees, necessitats i propostes, ajudant així a construir un poble més inclusiu, transparent i col·laboratiu.

Què és un procés participatiu?

Un procés participatiu és una sèrie d'activitats dissenyades per permetre que la ciutadania prengui part activa en la definició, execució i presa de decisions sobre temes o projectes específics. A través d'aquests processos, els habitants del poble poden opinar, debatre i decidir conjuntament sobre diferents aspectes de la vida comunitària, així com duar a terme col·laborativament diferents projectes.

Les activitats poden ser molt diverses, des de l'emplenament d'una enquesta, fins a la participació en trobades, debats, òrgans de decisió i execució i dependran de la naturales del procés.

 

Fases d'un procés participatiu

Els processos participatius poden incloure diverses fases, que s'adapten o es combinen segons les necessitats i naturalesa de cada projecte:

 1. Preparativa: Es defineix el procés, els seus objectius i les normes de funcionament
 2. Informativa: Es presenta el procés, els seus objectius i les normes de funcionament.
 3. Anàlisi: S'identifiquen les necessitats i situacions actuals del tema en qüestió.
 4. Deliberativa: Es debaten les propostes i es busca consens entre els participants.
 5. Propositiva: Es presenten les línies de treball i accions concretes.
 6. Presa de decisions: Es decideixen les accions a implementar basant-se en el consens aconseguit.
 7. Retorn: Es comunica a la ciutadania el resultat del procés i les decisions preses.
 8. Execució: Es duen a terme les accions acordades.

Opcions de participació

En aquesta secció, trobaràs diferents opcions per participar en els processos en marxa:

 • Fer propostes: Tant individualment com en grup, podràs presentar les teves idees i projectes.
 • Participar en debats: Pren part en trobades presencials o virtuals per discutir les propostes.
 • Prioritzar projectes: Ajuda a decidir quins projectes es portaran a terme primer.
 • Assistir a trobades: Vine a les reunions per compartir les teves opinions i conèixer altres veïns implicats.